REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep internetowy „Lilly’s Nature”, dostępnym pod adresem „www.lillys.pl” prowadzony jest przez Lilly’s Nature Wójcik spółkę jawną w Warszawie, ul. Idzikowskiego 12/39, 00-710 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684077, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5213786091, REGON: 367638698.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego. Regulamin ma zastosowanie zarówno do Klientów będących konsumentami jak i do Klientów będących przedsiębiorcami.
 3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
  1. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Lilly’S Nature Wójcik sp. j. w Warszawie (ul. Idzikowskiego 12/39, 00-710 Warszawa, KRS: 0000684077, NIP: 5213786091, REGON: 367638698),
  2. Kliencie – należy przez to rozumieć każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu,
  3. Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem „www.lillys.pl”,
  4. Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta, będącego osobą fizyczną, zawierającego ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiot nie jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta,
  5. Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć Klienta, zawierającego ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiot jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną przez Klienta,
  6. Umowie zawartej na odległość – należy przez to rozumieć umowę zawartą przez Klienta ze Sprzedawcą, za pośrednictwem zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (za pośrednictwem Sklepu), bez jednoczesnej, fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
  7. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin,
  8. Koncie – należy przez to rozumieć wirtualne konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są wskazane przez Klienta dane oraz informacje o złożonych Zamówieniach,
  9. Formularzu Rejestracji – należy przez to rozumieć dostępny w Sklepie interaktywny formularz, pozwalający na utworzenie Konta,
  10. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
  11. Formularzu Zamówienia – należy przez to rozumieć dostępny w Sklepie interaktywny formularz, pozwalający Klientowi na wybór Produktu, złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży (np. sposobu dostawy, płatności itp.),
  12. Koszyku – należy przez to rozumieć element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty,
  13. Produkcie – należy przez to rozumieć oferowaną przez Sprzedawcę rzecz ruchomą, dostępną do zakupienia za pośrednictwem Sklepu, będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą,
  14. Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu, zawieraną lub zawartą między Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, 
 4. Sposoby porozumiewania się Klienta ze Sprzedawcą:
  • adres Sprzedawcy: ul. Idzikowskiego 12/39, 00-710 Warzawa,
  • adres mailowy Sprzedawcy: sklep@lillys.pl,
  • numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 607 282 657,
  • numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 03 1140 2004 0000 3102 7696 8531,
  Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem wszystkich w/w adresów i numerów telefonu. Kontakt telefoniczny możliwy jest wyłącznie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9-17.
 5. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, posiadającego odpowiednią przeglądarkę internetową (najnowszą wersję Internet Explorera, Modzilli Firefox, Safari albo innej, podobnej przeglądarki internetowej). Ponadto Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączoną obsługę plików cookies.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z urządzeniem końcowym Klienta.
 7. Przeglądanie oferty Sklepu nie wymaga posiadania przez Klienta Konta. Składanie zamówienia na Produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu możliwe jest albo po założeniu przez Klienta Konta albo bez zakładania Konta, przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do prawidłowej realizacji Zamówienia.
 8. Ceny podane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają w sobie należny podatek od towarów i usług).
 9. Na cenę końcową składa się cena Produktu oraz koszt dostawy. O kosztach dostawy i wysokości ceny końcowej Klient informowany jest w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili potwierdzenia warunków Umowy Sprzedaży.
 10. Aby założyć Konto w Sklepie niezbędne jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, który wymaga podania przez Klienta co najmniej następujących danych:
  • imienia i nazwiska lub nazwy Klienta,
  • firmy Klienta (opcjonalnie w przypadku Przedsiębiorców),
  • adresu zamieszkania lub siedziby Klienta,
  • numeru NIP (opcjonalnie w przypadku Przedsiębiorców)
 11. Założenie Konta jest darmowe.
 12. Logowanie do Konta odbywa się przez podanie loginu i hasła ustalonych przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego.
 13. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto przez wysłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy. Żądanie usunięcia Konta może zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 14. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:
  1. Zalogować się do Konta w Sklepie (opcjonalne),
  2. Wybrać Produkt, będący przedmiotem Zamówienia, i dodać go do Koszyka przez kliknięcie przycisku „Dodaj do Koszyka”.
  3. Założyć darmowe Konto (opcjonalnie).
  4. W przypadku wybrania opcji zakupu bez rejestracji wypełnić Formularz Zamówienia, podając niezbędne dane dotyczące odbiorcy Zamówienia, w tym dane adresowe, oraz pozostałe dane niezbędne do realizacji Zamówienia.
  5. Wybrać sposób odbioru lub dostawy Zamówienia.
  6. Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
  7. Wybrać jeden ze sposobów płatności i dokonać zapłaty za Zamówienie we wskazanym terminie.
 15. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
  1. przesyłka pocztowa,
  2. przesyłka kurierska,
  3. odbiór osobisty pod adresem ul. Idzikowskiego 6 lok. 29, 00-710 Warszawa.
  Szczegółowe informacje na temat dostawy znajdują się na stronie internetowej Sklepu.
 16. Klient może skorzystać z następujacych metod płatności:
  1. płatność przy odbiorze osobistym (dotyczy wyłącznie odbioru osobistego),
  2. płatność elektroniczna (przelewy24),
  3. płatność elektroniczna kartą (przelewy24),
  4. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  Szczegółowe informacje na temat płatności znajdują się na stronie internetowej Sklepu.
 17. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje przez złożenie przez Klienta Zamówienia, za pośrednictwem Formularza Zamwówienia, dostępnego w Sklepie. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia I przyjęcia go do realizacji przesyłane jest Klientowi na wskazny w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta wysłąnej przez Sprzedawcę w/w wiadomości e-mail.
 18. W przypadku wybory metody płatności elektronicznej (ust. 16.b), elektronicznej kartą (ust. 16.c) lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (ust. 16.d) Klient ma obowiązek opłacić pełną cenę Zamówienia (wraz z kosztami dostawy) w nieprzekraczalnym terminie trzech (3) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w przeciwnym wypadku Zamówienie zostanie anulowane.
 19. W przypadku wyboru metody płatności przy odbiorze osobistym (16.a) Klient ma obowiązek opłacić pełną cenę Zamówienia w chwili odbioru osobistego, który winien nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Klienta na wskazany przez niego w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 20. W przypadku wyboru metody dostawy innej niż odbiór osobisty przesyłka zawierająca Produkt zostanie wysłana przez Sprzedawcę do Klienta w terminie wskazanym w Formularzu zamówienia. Termin na wysłanie przesyłki liczy się w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), począwszy od dnia uznania pełnej ceny Zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 21. W przypadku wyboru metody dostawy - odbiór osobisty – przesyłka zawierająca Produkt zostanie przygotowana do odbioru w terminie wskazanym w opisie Produktu w Sklepie. Termin na przygotowanie przesyłki liczy się w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), począwszy od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 22. W przypadku różnych terminów wysyłki/odbioru Produktów w ramach jednego Zamówienia każdorazowo wiążący Sprzedawcę jest najdłuższy ze wskazanych terminów. Sprzedawca nie przewiduje częściowej wysyłki Zamówienia.
 23. Dostawa Produktu odbywa się na terytorium Polski.
 24. Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. O kosztach dostawy Klient informowany jest na stornie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia, jak również w chwili złożenia oświadczenia woli o zawarciu Umowy Sprzedaży. Odbiór osobisty jest bezpłatny.
 25. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się z chwilą dostarczenia Produktu Konsumentowi lub osobie przez niego wskazanej (innej niż przewoźnik).
 26. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta do Sprzedawcy oświadczenia woli przed upływem wskazanego w ust. 25 terminu. Oświadczenie Konsumenta może być przesłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy (ust. 4). Oświadczenie Konsumenta może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 27. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Odstąpienie powoduje następujące skutki dla stron:
  1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę.
  2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy zastosowaniu takiej samej metody płatności, jaką Konsument wybrał przy dokonywaniu transakcji pierwotnej, chyba że Konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie, które nie będzie się dla niego wiązało z dodatkowymi kosztami.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania do Sprzedawcy, w zależności od tego które z tych dwóch zdarzeń nastąpi wcześniej.
  4. Konsument powinien odesłać Produkt na wskazany w Regulaminie adres Sprzedawcy (ust. 4) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem 14 dni.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  6. Konsument odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 28. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w szczególności w przypadku umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której Produkt dostarczany jest konsumentowi w zabezpieczonym opakowaniu, po otwarciu którego Produktu nie można zwrócić z uwagi na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 29. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.
 30. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu Konsument ma prawo do reklamacji na podstawie przepisów Kodeksy cywilnego, dotyczących rękojmi przy sprzedaży. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca.
 31. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej Sprzedawcy (ust. 4). Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy przesłać na adres Sprzedawcy (ust. 4)
 32. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Klientem jest Konsument brak odpowiedzi Sprzedawcy w w/w terminie uważa się za uznanie reklamacji. 
 33. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • www.uokik.gov.pl/spory_indywidualne.php
  • www.uokik.gov.pl/wazne_spekty.php
 34. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego, polubownego sadu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np.: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 35. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Sprzedawca. Dane osobowe Klientów zbierane są przez administratora za pośrednictwem Sklepu w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, również w celu marketingowym.
 36. Dane Klientów mogą być przekazane odbiorcom danych osobowych:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy przesyłką pocztową lub kurierską administrator udostępnia niezbędne dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłkę na zlecenie administratora.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności elektronicznej (ust. 16.b-c) administrator udostępnia niezbędne dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi, obsługującemu transakcje w sklepie internetowym.
 37. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich korekty.
 38. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.
 39. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
 40. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw). O zmianie regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta z siedmiodniowym wyprzedzeniem.